[In english] [Hjälp] Stacken
From StackenWiki
Jump to: navigation, search

Höstmöte 2012

Härmed kallas Stackens medlemmar till Stackens höstmöte 2012, torsdagen den 29:e november klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan, sal Q24.

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 5. Val av mötessekreterare
 6. Frågan om dagordningens godkännande
 7. Tillkännagivande av röstlängd
 8. Val av styrelse
 9. Fastställande av firmatecknare
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Fastställande av årsavgift
 13. Fastställande av budget
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

Är du intresserad av stackens verksamhet? Kan du tänka dig att vara med i Stackens styrelse? Kontakta valberedningen!